Associa’t

Qualsevol productor-a (empresa/*autonómo-a) valencià-na i independent (segons *LGCA, 7/2010. Article 2. 22) que vulga entrar a formar part de l’Associació *PAV ha de sol·licitar-ho per escrit bé a través de l’e-mail de l’associació (pav@pav.es), bé per correu ordinari (C/ Poeta Alberola, 18 baix 46010- Valencia). A més s’haurà d’aportar la documentació a baix indicada per a completar l’expedient d’ingrés i poder ser aprovat en Junta Directiva.

Per a qualsevol dubte telefona al 963 942 185

Sol·licitud d’ingrés

Presentar-ho en l’associació, mitjançant un escrit motivat dirigit al president e signat pel representant legal de l’empresa dirigit al president-a o a la Junta Directiva, al qual s’acompanyarà la següent documentació:

D’acord amb el que es preveu en l’article 7 dels estatuts, serà necessari per a iniciar el procediment d’ingrés en *PAV:

  1. Presentar SOL·LICITUD / FORMULARI l’Ingrés en l’associació, dirigit al president-a, Junta directiva o Gerent, signat pel representant legal de l’empresa i pel/la representant de l’empresa en l’associació (cas de ser diferent).

Una vegada presentat el document anterior es podrà donar tràmit davant la junta, per al seu vistiplau, devent almenys tindre presentada la següent documentació:

  • Certificat de la inscripció de la productora en el Registre d’empreses audiovisuals de la Generalitat Valenciana, o Núm. d’inscripció en el registre i autorització per a poder comprovar-lo davant aquest.
  • Historial de l’empresa i/o currículum del seu/s/seua/seues representant/s.
  • Dues cartes de suport a l’ingrés de dos associats-des (de ple dret) amb una antiguitat en l’associació superior a 2 anys.

També s’haurà d’entregar la següent documentació, bé abans o posteriorment a la presentació de la sol·licitud d’ingrés a la junta la següent documentació, amb caràcter informatiu (haurà d’entregar-se dins dels tres mesos següents al vistiplau en junta a la seua incorporació a *PAV):

  • Certificat emés pel/la representant legal de l’empresa de ser “Productora Audiovisual Independent” (segons article 2.5. del Reial decret 526/2002, de 14 de juny).

Només en el cas haver-se produït modificacions en els següents documents després de sol·licitar la inscripció en el registre d’empreses de la Generalitat:

  • Fotocòpia de la part de l’escriptura de constitució de la societat, inscrita en el registre mercantil i que continga les següents dades, domicili social de l’empresa, objecte social, administradors-dores.
  • 036 persones jurídiques i 037 persones físiques, en l’epígraf de 961.

Les sol·licituds d’Ingrés només podran ser presentades a la Junta Directiva, des de la data en què s’haja entregat la sol·licitud juntament amb la documentació esmentada en els punts 2, 3 i 4.